ضبط صدا برای تلفن گویا IVR

با کیفیت عالی به همراه موزیک زمینه

ضبط صدا برای تلفن گویا IVR

کیفیت عالی بهمراه موزیک زمینه
ضبط در استدیو
چنانچه بیش یک ترک لازم دارید از گزینه قابل تنظیم تعداد را مشخص کنید و بطور دقیق مشخص نمایید هر ترک شامل چه متنی میباشد