مرکز تماس ابری نوین فون

توضیح اینکه فعال سازی تمامی پلن های مرکز تماس دیجیتال طی 48 ساعت کاری بعد از سفارش مشتری انجام و دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و واتساپی بوده و مدت استفاده از این سرویسها سالانه و دارای هزینه تمدید در سالهای بعدی میباشد . مدت استفاده از این سرویسها سالانه و دارای هزینه تمدید در سالهای بعدی میباشد .

مرکز تماس ابری استاندارد (اشتراکی)

مرکز تماس ابری استاندارد (اشتراکی)

مرکزتماس ابری اقتصادی (اشتراکی)

مرکزتماس ابری اقتصادی (اشتراکی)

مرکزتماس ابری شرکتی (اشتراکی)

مرکزتماس ابری شرکتی (اشتراکی)

مرکزتماس ابری تجاری (اشتراکی)

مرکزتماس ابری تجاری (اشتراکی)