تلفن ثابت اینترنتی آسیاتک ، لایزر ، پیشگامان

تلفن ثابت اینترنتی (VOIP) آسیاتک با شماره معمولی

✔با مالکیت 100 درصد و دائمی
✔پرداخت هزینه برای یکبار
✔بدون محدودیت های مخابراتی
✔بدون محدودبت مکانی
✔ثبت با کد استان مورد نظر شما
✔کاهش هزینه های مخابراتی
✔کیفیت بالای ارسال و دریافت تماس
✔همیشه در دسترس

فروش تلفن ثابت اینترنتی (VOIP) لایزر با شماره معمولی

✔با مالکیت 100 درصد و دائمی
✔پرداخت هزینه برای یکبار
✔بدون محدودیت های مخابراتی
✔بدون محدودبت مکانی
✔ثبت با کد استان مورد نظر شما
✔کاهش هزینه های مخابراتی
✔کیفیت بالای ارسال و دریافت تماس
✔همیشه در دسترس

تلفن ثابت اینترنتی (VOIP) پیشگامان با شماره معمولی

✔با مالکیت 100 درصد و دائمی
✔پرداخت هزینه برای یکبار
✔بدون محدودیت های مخابراتی
✔بدون محدودبت مکانی
✔ثبت با کد استان مورد نظر شما
✔کاهش هزینه های مخابراتی
✔کیفیت بالای ارسال و دریافت تماس
✔همیشه در دسترس